Helsinki Olympic Stadium (1952): under renovation

Helsinki Olympic Stadium (1952): under renovation